Seawoods police station numberMr popo medals to honor Seawoods police station number Seawoods police station number 21 Pi zavádní systému stisknte f9. Vyberte optickou mechaniku nebo zaízení flash. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Provedení obnovení systému 37 Zmna poadí zavádní pocítace Chcete-li zmnit poadí zavádní pro disky pro obnovení: Restartujte pocítac. Bhem restartování pocítace stisknte klávesu esc a poté stisknutím klávesy f9 zobrazte okno zavádcích voleb. V okn zavádcích voleb vyberte polozku Internal CD/DVD ROM Drive (Interní jednotka CD/DVD ROM). Chcete-li zmnit poadí zavádní pro zaízení flash pro obnovení: Vlozte zaízení flash do portu USB. Restartujte pocítac. Bhem restartování pocítace stisknte klávesu esc a poté stisknutím klávesy f9 zobrazte okno zavádcích voleb. V okn zavádcích voleb vyberte polozku zaízení flash. Zálohování a obnovení informací Je velmi dlezité zálohovat své soubory a uchovávat nový software na bezpecném míst. Po pidání nového softwaru a datových soubor byste mli vytváet pravidelné zálohy. Jak kompletní obnovu vaseho systému budete schopni provést, závisí na tom, jak aktuální je vase záloha. POZNÁMKA: Obnovení z nejaktuálnjsí zálohy je nutné provést, pokud je pocítac napaden virem nebo pokud selze nkterá hlavní soucást systému. Pi esení problém s pocítacem je vhodné se nejprve pokusit o obnovení a teprve poté o obnovení systému. Data mzete zálohovat na volitelný externí pevný disk, síovou jednotku nebo na disky. Provete zálohování systému pi tchto pílezitostech: Pravideln v naplánovaném case. TIP: Nastavte pravidelná upozornní na zálohování informací. Ped opravou nebo obnovou pocítace. Ped pidáním nebo úpravou hardwaru nebo softwaru. Pokyny: Pomocí funkce Obnovení systému Windows vytvote body obnovení systému a pravideln je kopírujte na optický disk nebo externí pevný disk. Dalsí informace o pouzití bod obnovení systému naleznete v cásti Pouzití bod obnovení systému Windows na stránce 40. Ukládejte osobní soubory do slozky Dokumenty a tuto slozku pravideln zálohujte. Ulozte vlastní nastavení v oknech, panelech nástroj nebo nabídkách vytvoením snímku obrazovky nastavení. Snímek obrazovky mze usetit cas, pokud je teba zadávat znovu vase pedvolby. 38 Kapitola 6 Zálohování a obnovení Vytvoení snímku obrazovky: Zobrazte obrazovku, kterou chcete sejmout. Vytvote kopii obrazovky: Chcete-li vytvoit pouze kopii aktivního okna, stisknte klávesy alt+fn+prt sc. 4. obrazovky se ulozí do dokumentu. si na zálohování dostatek casu. Kliknte na polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Zálohování a obnovení. Podle pokyn na obrazovce naplánujte a vytvote zálohu. POZNÁMKA: Systém Windows je za úcelem zvýsení bezpecnosti pocítace vybaven funkcí ízení uzivatelských úct. Mzete být vyzváni k povolení nebo k zadání hesla pro instalování softwaru, spoustní nástroj nebo zmny nastavení systému Windows. Dalsí informace naleznete v nabídce Nápovda a podpora. Zálohování a obnovení informací 39 Pouzití bod obnovení systému Windows Body obnovení systému umozují ulození a pojmenování snímku pevného disku v urcitém case Kliknte na polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. V levém podokn kliknte na moznost Ochrana systému. Kliknte na kartu Ochrana systému. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Obnovení na pedchozí datum a cas Vrácení do bodu obnovení (vytvoeného v dívjsí cas a datum), kdy pocítac fungoval optimáln: Kliknte na polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. V levém podokn kliknte na polozku Ochrana systému. Kliknte na kartu Ochrana systému. Kliknte na tlacítko Obnovení systému. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 40 Kapitola 6 Zálohování a obnovení 7 Zákaznická podpora Kontaktování zákaznické podpory Stítky 41 Kontaktování zákaznické podpory Pokud v této uzivatelské pírucce, v Referencní pírucce notebooku HP ani v nabídce Nápovda a podpora nenajdete odpovdi na vsechny své dotazy, mzete se obrátit na zákaznickou podporu spolecnosti HP na adrese: POZNÁMKA: Kontaktní informace pro zákaznickou podporu po celém svt získáte kliknutím na polozku Contact HP worldwide (Kontaktovat spolecnost HP po celém svt) v levé cásti stránky nebo na stránce hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Dostupné moznosti: chat online s technikem spolecnosti HP, POZNÁMKA: Není-li chat s technickou podporou dostupný ve vasem jazyce, mzete vyuzít chat v anglictin. zákaznické podpoe, vyhledání telefonních císel zákaznické podpory spolecnosti HP po celém svt, vyhledání servisního stediska spolecnosti HP. 42 Kapitola 7 Zákaznická podpora Stítky Stítky na pocítaci poskytují informace, které jsou vhodné pro esení potízí se systémem nebo k zajistní kompatibility pocítace na cestách do zahranicí: Servisní stítek poskytuje dlezité informace vcetn následujících: Soucást (1) (2) (3) (4) (5) Název produktu Sériové císlo (s/n) Císlo soucásti / císlo produktu (p/n) Zárucní doba Popis modelu Tyto informace si pipravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION G6-1010EA. Seawoods police station number HP Pavilion g6-1d60us Driver Windows 7 (32-bit & 64-bit) HERE (2.3 MB) The basket, which had a green cloth covering it, attracted the attention of the police who searched it and found the 35 slabs of compressed Indian hemp in it. Seawoods police station number Seawoods police station number
fixcontgamesreb asdjfixlaapixel